Všeobecné obchodní podmínky

NIDAS s. r. o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost NIDAS s. r. o. se sídlem Kozlovská 192/6, 750 02 Přerov, IČ: 06809677, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 73392.
Zákazník, který se rozhodne pronajat si nějaký předmět či předměty z webového stránky www.nidasrent.cz, kterou provozuje společnost NIDAS s. r. o., IČ: 06809677, se stává Nájemcem. Společnost NIDAS s. r. o. vystupuje v tomto případě v roli Pronajímatele.
Zákazník, který se rozhodne zakoupit si od společnosti NIDAS s. r. o. zboží, které je určené k přímému prodeji, a nikoliv k pronájmu, vystupuje v roli Kupujícího a společnost NIDAS s. r. o., provozující stránky www.nidasrent, vystupuje v roli Prodávajícího.
Zákazník, který se rozhodne využít nabízené služby, prezentované na webových stránkách www.nidasrent.cz, které provozuje společnost NIDAS s. r. o., vystupuje také v roli Kupujícího a společnost NIDAS s. r. o. vystupuje v roli Prodávajícího.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany (Pronajímatel / Prodávající a Nájemce / Kupující) se zavazují, že tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) budou závazné pro veškeré právní vztahy, které mezi nimi v budoucnu vzniknou a pro veškeré jednotlivé nájemní, kupní nebo jiné smlouvy, které budou mezi smluvními stranami v budoucnu uzavřeny. Má se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí smlouvy, cenové nabídky, objednávky nebo předávacího protokolu uzavřené či předaného mezi smluvními stranami, nebo na ně Pronajímatel / Prodávající odkázal internetovým odkazem. Dále se má se za to, že smluvní strany si sjednaly použití VOP a, že se seznámily s jejich obsahem.

2. VZNIK SMLOUVY

2.1. Návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „objednávka“) se rozumí písemná listina. Objednávka je považována za učiněnou písemně rovněž v případě, že bude provedena elektronicky a to prostřednictvím emailu nebo SMS zprávou. Návrh na uzavření objednávky je možno učinit i prostřednictvím telefonického rozhovoru.

2.2. Jednotlivá objednávka je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba Pronajímatele / Prodávajícího potvrdí přijetí objednávky písemně, elektronicky nebo telefonicky. Objednávka je považována za uzavřenou, nedojde-li ze strany Nájemce / Kupujícího k námitkám k potvrzené objednávce do 2 pracovních dnů, nejpozději však do požadovaného termínu dodání inventáře a to minimálně 48 hodin před samotným dodáním. Veškeré dodatečné změny, v již potvrzené objednávce provedené Nájemcem / Kupujícím je považováno za zrušení původní objednávky, přičemž bude vystaveno nové potvrzení včetně dodacích lhůt. V případě, že nájemní smlouva či objednávka nebude Pronajímatelem či Prodávajícím přijata v termínu do 2 pracovních dnů od doručení, považuje se za zaniklou.

2.3. Smlouva je také platně uzavřena v případě, že se Nájemce / Kupující osobně dostaví do provozovny Pronajímatele / Prodávajícího, ústně provede objednávku, převezme objednaný inventář, nebo sjedná termín dodání a následně podepíše výdejku příp. objednávku a převezme daňový doklad, bude-li vydán.

3. DODACÍ PODMÍNKY

3.1. Pronajímatel / Prodávající je povinen dodat inventář / zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené nájemní smlouvy, nebo objednávky.

3.2. Inventář / zboží bude dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh inventáře / zboží, tak aby odpovídalo dohodnutým přepravním podmínkám. Náklady spojené s balným nese Pronajímatel / Prodávající.

3.3. Inventář / zboží bude dodáno dle dodacích podmínek uvedených ve smlouvě. V případě, že tyto nebudou obsahem smlouvy, bude inventář / zboží dodáno v souladu s těmito obchodními podmínkami a podmínkami stanovenými zákonem. Dokladem prokazujícím dodání inventáře / zboží je dodací list, který je Nájemce / Kupující povinen potvrdit a předat Pronajímateli / Prodávajícímu nebo jím určenému zaměstnanci při odběru / převzetí inventáře / zboží nebo bez zbytečného odkladu po odběru inventáře / zboží doručit pronajímateli. V případech, kdy součástí závazku Pronajímatele / Prodávající dle smlouvy je zajištění dopravy zboží do určitého místa, je dokladem prokazujícím dodání inventáře / zboží přepravní doklad potvrzený Nájemcem / Kupujícím nebo osobou jím pověřenou. Pokud Pronajímatel / Prodávající není povinen inventář / zboží dopravit nebo zajistit dopravu, je dokladem o dodání inventáře / zboží přepravní doklad vydaný Nájemcem / Kupujícím nebo dopravcem a předaný Pronajímateli / Prodávajícímu při odběru / naložení inventáře / zboží.

3.4. Pronajímatel / Prodávající se zavazuje dodat Nájemci / Kupujícímu inventář / zboží nepoškozené, čisté a je-li požadováno tak i s návody na použití.

3.5. Nájemce / Kupující je povinen učinit veškeré úkony potřebné k tomu, aby Pronajímatel / Prodávající mohl objednaný inventář / zboží dle sjednaných podmínek dodat.

3.6. V případě prodlení Nájemce / Kupujícího s úhradou jakýchkoliv splatných závazků vůči Pronajímateli / Prodávajícímu je Pronajímatel / Prodávající oprávněn pozastavit dodávky inventáře / zboží, a to až do vyřešení dané situace.

3.7. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „vyšší moc“). Smluvní strany se dohodly, že pro účely smlouvy se za vyšší moc považují výluky v provozu, stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (EU) včetně antidumpingu a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran. Strana dovolávající se postižení vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a učinit veškerá opatření ke zmírnění následků nesplnění své povinnosti. V případě trvání vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce jsou obě smluvní strany povinny obnovit jednání o podmínkách smlouvy. Smluvní strana nemá právo na náhradu škody, která jí byla způsobena v důsledku působení vyšší moci.

3.8. Je-li součástí závazku Pronajímatele / Prodávajícího doprava inventáře / zboží k nájemci, je Nájemce / Kupující povinen předat Pronajímateli / Prodávajícímu písemné dopravní instrukce k přepravě inventáře/zboží do místa určení, a to v rámci sjednávání podmínek smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí dopravní instrukce budou všechny informace nezbytné k přepravě inventáře / zboží, a to zejména identifikace příjemce a místa vykládky inventáře / zboží, pracovní doba pro převzetí inventáře / zboží, specifikace státních svátků a dalších omezení v převzetí inventáře / zboží příjemcem. V případě, že Pronajímatel / Prodávající neobdrží dopravní instrukci, je oprávněn odložit termín dodání inventáře/zboží, aniž by to znamenalo porušení smlouvy z jeho strany. Pokud bude dopravní instrukce neúplná či nepřesná, je Nájemce / Kupující zavázán k zaplacení veškerých dodatečných výdajů a škod vzniklých tímto Pronajímateli / Prodávajícímu.

3.9. Pronajímatel / Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky inventáře/zboží, jakož i splnit dodávku před dohodnutým termínem dodání inventáře / zboží.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Pronajímatel / Prodávající akceptuje měnu Českou korunu (CZK) a platby předem bankovním převodem na běžný účet č. 1025383081/6100, vedenou u společnosti Equa bank a. s., pokud dle cenové kalkulace, závazné objednávky nebo jiného ujednání nebylo stanoveno jinak.

4.2. Cena za pronájem / prodej inventáře / zboží nebo služeb (dále jen „cena“) je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách a je uvedena v potvrzené objednávce (rámcové /nájemní / kupní smlouvě).

4.3. Společnost NIDAS s. r. o. není plátcem DPH. Veškeré uvedené ceny jsou konečné.

4.4. Cena za pronájem zboží / inventáře, pokud není stanoveno na základě dohody mezi Pronajímatelem a Nájemcem jinak, je splatná ve 2 dílčích platbách. První platbu (50 % z celkové ceny) platí Nájemce při potvrzení objednávky, kterou vystaví Pronajímatel na základě odsouhlasené cenové kalkulace. Druhá platba (zbývajících 50 % z celkové ceny nájmu) je splatná Pronajímateli nejpozději 4 dny před vyzvednutím / odesláním zboží Nájemci, pokud není na základě dohody mezi oběma zúčastněnými stanoveno jinak. Součástí druhé platby je i vratná kauce, která je blíže specifikována v části 9.4.

4.5. Jen u vybraného zboží, které je určené k prodeji, nikoliv k pronájmu, platí Kupující na účet Prodávajícího dohodnutou částku, na základě zaslané cenové nabídky. Jestliže je cenová nabídka Kupujícím schválena, zasílá Prodávající nejpozději do 24 hodin na kontaktní e-mail Kupujícího závaznou objednávku s pokyny k platbě. Součástí každé cenové nabídky, potažmo závazné objednávky jsou i přepravní náklady, které jsou přesně popsány v části 5.4.

4.6. Cena za vybrané služby, které jsou nabízeny v rámci www.nidasrent.cz jsou splatné dle podmínek, které jsou domluveny mezi smluvními stranami na základě zaslané cenové nabídky (schválené objednávky) nebo ústní dohody prostřednictvím osobní schůzky / telefonátu.

4.7. Všechny ceny musí být uhrazeny převodním příkazem na bankovní účet Pronajímatele / Prodejce uvedený na faktuře (smlouvě či objednávce). Cena se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání peněžní částky na bankovní účet Pronajímatele.

5. DODÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU NEBO KOUPĚ A DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Společnost NIDAS s. r. o. (Pronajímatel) se zavazuje dodat předmět nájmu Nájemci, v dohodnutém termínu, na základě potvrzené objednávky obou stran. Tato povinnost Pronajímatele vzniká za předpokladu, že Nájemce zaplatil nájemné a vratnou kauci v dohodnutém termínu a způsobem dle cenové kalkulace a potvrzené objednávky.

5.2. Pokud není dohodnuto jinak, předmět nájmu je nutné vyzvednout osobně, dle zaslané cenové nabídky a následné potvrzené objednávky.

5.3. Společnost NIDAS s. r. o. (Prodávající) se zavazuje dodat předmět koupě v co nejkratším termínu, a to prostřednictvím nabízeného způsobu přepravy – viz část 5.4. nebo osobním předáním. Všechny tyto podmínky se řídí cenovou nabídkou a následnou potvrzenou závaznou objednávkou, která bude tyto informace obsahovat.

5.4. Zboží určené k prodeji, nikoliv k pronájmu, bude zasláno prostřednictvím České pošty za poplatek 70,- Kč nebo prostřednictvím společnosti Zásilkovna za poplatek 75,- Kč. Výběr způsobu přepravy záleží na Kupujícím.

5.5. V případě prodlení Nájemce s vrácením předmětů nájmu, má Pronajímatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% denně z hodnoty celkového nájemného za nájem poskytnutého vybavení a také na úhradu dalšího nájemného dle denní sazby daného typu zboží. Kromě smluvní pokuty a úhrady dalšího nájemného podle předchozí věty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré vzniklé škody a ušlého zisku, jakož i prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky.

5.4. S ohledem na plnění Pronajímatele a závazky vůči třetím stranám považují smluvní strany smluvní pokutu a sankční poplatky za oprávněné a přiměřené.

5.5. V případě, že se Pronajímatel dozví informace o okolnostech, které mohou snížit důvěryhodnost Nájemce (špatná platební morálka, likvidace, insolvenční návrh, okolnosti svědčící předlužení apod.), je oprávněn vyzvat Nájemce k okamžitému zaplacení všech závazků vyplývajících z již vystavených faktur, bez ohledu na termín jejich splatnosti; Nájemce je povinen zaplatit tyto závazky do 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. Pronajímatel je rovněž oprávněn v takovém případě požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky.

6. PŮJČOVNÍ ŘÁD

6.1 Na základě poptávky potvrdí Pronajímatel do 24 hodin, zda je zboží v poptávaném termínu dostupné. Pro závaznou rezervaci pronajímaného zboží je nutné, aby Nájemce uhradil 50% zálohu z celkové ceny zboží k pronájmu. Zálohu je nutné uhradit předem na běžný účet Pronajímatele.

6.2 Délka pronájmu je 1 pracovní den. Zboží si Nájemce vyzvedne den před akcí a následující den po akci zase vrátí zpět. V případě pronájmu přes víkend je pronájem počítán od pátku do pondělí jako 1 pracovní den. Čas vyzvednutí se přizpůsobuje oběma stranám dle dohody. V den vyzvednutí zboží uhradí Nájemce zbývající výše 50 % z ceny pronájmu.

6.3 U každého pronajímaného zboží Nájemce uhradí vratnou kauci. Vratná kauce je vypočtena ve výši 50 % z celkové ceny pronajímaných předmětů. V případě vrácení nepoškozeného zboží Nájemcem vrací Pronajímatel plnou výši vratné kauce zpět Nájemci a to do 3 pracovních dní od data převzetí. Více o vratné kauci v části 10 KAUCE A PODMÍNKY PRO NAVRÁCENÍ KAUCE.

6.4 V den vyzvednutí obdrží Nájemce od Pronajímatele důkladně zabalené zboží, aby nebylo v rámci přepravy poškozeno. Pokud je k doručení zboží Nájemcem využita přepravní společnost, je součástí balení od Pronajímatele také štítek pro opětovné zaslání stejným způsobem přepravce a nový obalový materiál, do kterého Nájemce zboží zabalí.

7. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE / KUPUJÍCÍHO

7.1. Při převzetí pronajatého zboží potvrdí Nájemce či osoba, která za Nájemce pronajaté vybavení přebírá, Předávací protokol: a to datem, časem a vlastnoručním podpisem.

7.2. Nájemce, nebo jím pověřený pracovník je povinen provést bezodkladně kontrolu přebíraného inventáře.

7.3. Nájemce podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že přebírá pronajaté vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. Nájemce se zavazuje zajistit, že s pronajatým vybavením bude zacházeno pečlivě tak, aby nebylo jakkoliv poškozeno, a že bude řádně a včas vráceno v předem dohodnutém termínu a na předem dohodnutém místě vrácení.

7.4. Nájemce potvrzuje, že plně odpovídá za veškeré škody vzniklé na pronajatém cateringovém vybavení od jeho převzetí až do přijetí Pronajímatelem.

7.5. V případě, že Nájemce vrací předměty nájmu Pronajímateli prostřednictvím zásilkové služby (přepravce nebo kurýra), je v osobním zájmu Nájemce, aby si zdokumentoval, například prostřednictvím fotografií, že jsou předměty nájmu předávány zásilkové službě (přepravci nebo kurýrovi) nepoškozené a řádně zabalené.

7.6. Pokud Pronajímatel převezme předměty nájmu poškozené, zničené nebo jinak znehodnocené a Nájemce nebude moci prokázat, že předal předměty nájmu zásilkové službě (přepravci nebo kurýrovi) nepoškozené, nezničené nebo jinak neznehodnocené, považuje se, že odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) nese Nájemce.

7.7. Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, nevztahuje se na zboží, které byly vytvořeno na míru, například svatební tiskoviny, tenisky s potiskem na míru, a podobně. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře (ke stažení zde) pro odstoupení od smlouvy zveřejněného na internetových stránkách www.nidasrent.cz a jeho odeslání společně se zbožím na adresu NIDAS s. r. o., Kozlovská 192/6, 750 02, Přerov.

7.8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel
od prodávajícího, a to na své náklady.

7.9. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

7.10. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.11. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky převodem
na bankovní účet. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

8.1. Převzetí vraceného inventáře je Pronajímatel, nebo jím pověřený pracovník povinen:
– pronajatý nábytek: zkontrolovat počet a případné poškození a vyčíslit případné škody způsobené ztrátou, poškozením či rozbitím;
– sklo, příbory, porcelán a další drobný inventář: zkontroluje počet a vyčíslí případné škody způsobené ztrátou či rozbitím. Výjimku tvoří příbory, které se nejprve umyjí a poté spočítají a následně bude Pronajímatelem vyčíslená případná škoda.
– elektro: zkontroluje počet a ověří funkčnost a vyčíslí případné škody způsobené ztrátou, poškozením či rozbitím;
– textilie: při navrácení je zběžně prohlédne a přepočítá a pošle na vyprání do prádelny. Za definitivně vrácené jsou považovány až po návratu z prádelny (což je cca do 10 dnů od navrácení), kdy Pronajímatel vyčíslí případné škody způsobené ztrátou či poškozením.
– V případě vyskytnutí nevypratelného znečištění se Nájemce zavazuje uhradit 100% vzniklé škody.
8.2. Následně pošle Pronajímatel Nájemci výše uvedené počty navrácených věcí a vyčíslení škod k vyjádření, zda Nájemce případně některé doposud nevrácené věci nedohledal.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování naleznete zde.

9.2. Prodávající za účelem doručení zboží poskytuje nutné dodací údaje objednatele (jméno, příjmení, adresa, popřípadě telefon a e-mail) přímo přepravní společnosti dle vybraného způsobu doručení objednatelem.

10. KAUCE A PODMÍNKY PRO NAVRÁCENÍ KAUCE

10.1. Kauce je finanční částka, kterou nájemce dobrovolně postupuje pronajímateli jako formu vratné zálohy. Výše vratné kauce odpovídá 50% celkové ceny pronajímaných předmětů. Výši kauce stanovuje vždy Pronajímatel. Pokud Pronajímatel převezme předměty nájmu ve stejném stavu jako je odeslal, je povinen navrátit přijatou kauci nájemci v plné výši. Vratná kauce je zaslána do 3 pracovních dní od data převzetí nepoškozených, nezničených a neznehodnocených předmětů nájmu na bankovní účet nájemce.

10.2. Při převzetí poškozených, zničených nebo znehodnocených předmětů nájmu je Pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není možné předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si Pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byly na základě objednávky zapůjčený (pronajaty). Pronajímatel je na žádost Nájemce povinen doložit skutečnou částku, kterou vynaložil na opravu či znovuuvedení předmětu nájmu do původního stavu nebo skutečnou částku vynaloženou na pořízení nového předmětu nájmu. Výše vratné kauce je uvedena v cenové nabídce a následné závazné objednávce, kterou zasílá Pronajímatel Nájemci poté, co Nájemce učinil objednávku prostřednictvím webové stránky: www.nidasrent.cz nebo je objednal jiným způsobem, z kterého je zřejmé, jaké předměty chce zapůjčit (pronajmout) a v jakém termínu si je přeje zapůjčit (pronajmout).

10.3. O finanční částce, kterou si pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat nájemce, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od data převzetí předmětů nájmu od přepravce. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace, např. formou e-mailu či SMS zpráv. Toto ustanovení se použije obdobně také pro osobní předání předmětů nájmu.

11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1. Jestliže Nájemce předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží Pronajímateli celá postoupená kauce.

11.2. Pokud Nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 30 – 20 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží Pronajímateli 50 % ze zaslané 50 % zálohy. Navrácení zbývajících 50 % se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

11.3. Pokud Nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 19 – 10 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 100% ze zaslané 50 % zálohy na vybrané předměty nájmu.

11.4. Pokud Nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 9 dní a kratší před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží Pronajímateli 100 % z celkové částky, která byla předmětem cenové nabídky a závazně potvrzené objednávky. Jestliže byla do této doby zaslána pouze 50 % část, má Pronajímatel právo na zaslání zbývající 50 % části. Jestliže naopak byla již zaslaná i vratná kauce, bude do 2 pracovních dnů tato kauce vrácena na účet Nájemce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Nájemce je povinen ohlásit Pronajímateli písemně do 14 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, jména či názvu společnosti, bankovního konta, ze kterého jsou platby prováděny, zánik společnosti, její splynutí či sloučení s jinou společností, jakékoli jiné změny v obchodním rejstříku, vstup do insolvenčního řízení, apod. Nájemce odpovídá za to, že Pronajímatel má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty.

12.2. Pro spory vzešlé z těchto VOP je místně příslušný soud v místě sídla Pronajímatele.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený těmito VOP se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

12.4. Pokud to bude možné, budou veškerá ustanovení těchto VOP vykládána tak, aby byla platná a účinná podle práva rozhodného pro tyto VOP. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo neplatné nebo nevykonatelné podle rozhodného práva, nedotýká se to platnosti a vykonatelnosti ostatních ustanovení; smluvní strany jsou v takovém případě povinny jednat v dobré víře o změně nebo doplnění těchto VOP, která by umožnila dosáhnout účelu těchto VOP i přes neplatnost nebo nevykonatelnost uvedeného ustanovení.

12.5. Smluvní strany potvrzují, že si tyto VOP řádně přečetly, že jim plně rozumí a že veškerá ustanovení těchto VOP považují za vyvážená a spravedlivá.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne: 1.4.2019

2019 NIDAS RENT | Vytvořilo grafické studio Girafka